0,00 Kč
0
 
 
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Moravia Outdoor, Dominika Dubská, se sídlem na adrese Orlí 27, 602 00 Brno, identifikační číslo: 07704941 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.moraviaoutdoor.cz.


Pokud v následujícím textu nenaleznete odpověd na svou otázku - neváhejte a kontaktujte nás!

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Moravia Outdoor, Dominika Dubská, se sídlem na adrese Orlí 27, 602 00 Brno, identifikační číslo: 07704941 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.moraviaoutdoor.cz

2. Nákupní řád
Výrobky jsou rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání dle sortimentu. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zároveň zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. O přijetí objednávky je zákazník informován.

3. Dodací lhůta
Pokud je vybrané zboží na skladě, je expedováno obvykle do 3 pracovních dní ( dle údajů na webových stránkách o dostupnosti ). Zboží je zasláno prostřednictvím přepravní společnosti na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.

4. Možnosti platby
- 1. Úhrada zboží při předání - dobírka.
- 2. Platba převodem na bankovní účet nebo platební kartou
- 3. Platba osobně v prodejně Moravia Outdoor, Orlí 27, Brno 602 00 (bez poštovného a balného)

5. Ceny
Ceny jsou zaručeny po celou dobu, kdy je zboží uvedeno v internetovém obchodě.


6. Reklamace
Minimální záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Reklamace uplatňujte v záruční době. Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu Moravia Outdoor, Orlí 27, Brno 602 00, se zřetelným označením „REKLAMACE“ a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Pro telefonické ověření stavu svojí reklamace můžete volat na tel. 724 955 107
V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu. V případě oprávněné, neopravitelné záruční závady bude zaslán stejný nový výrobek, nebo vrácena kupní cena. Vyřízené reklamace, které si zákazník nevyzvedne do 3 měsíců od ukončení reklamačního řízení, budou likvidovány.


7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále nařízení). Prodávající (Moravia Outdoor, Dominika Dubská, Orlí 27, 602 00 Brno) se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání, budou sloužit výhradně pro účely pro které kupující vyjádřil souhlas nebo pro potřeby prodávajícího a to pro identifikaci kupujícího, k realizaci a zúčtování platby za nakoupené zboží a na správné doručení. V případě objednání zboží kupujícím postupuje prodávající podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení. V případě neposkytnutí kontaktních informací kupujícího nelze provést službu nebo dodat zboží. Seznam zpracovávaných osobních údajů v případě smluvních a předsmluvních vztahů za účelem dodání služby nebo zboží: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, ulice, číslo ulice, město, PSČ. V případě udělení souhlasu kupujícího na účel přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, bude prodávající oprávněn zasílat reklamní nabídky a informace o slevách, produktech a akcích na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci. Seznam zpracovávaných osobních údajů v případě udělení souhlasu: přihlašovací jméno, e-mailová adresa. Souhlas lze kdykoli odvolat a uděluje se na dobu 2 let. Prodávající tyto informace neposkytne třetím osobám, ani jiným subjektům, s výjimkou organizací a subjektů, se kterými je spolupráce nezbytná pro vyřízení objednávky. Jsou to zejména přepravní společnosti (jméno, adresa, telefonický kontakt), přičemž údaje poskytují vždy jednorázově pro vyřízení konkrétní objednávky.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) a písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

8.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu neprodleně vráceno a to nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

8.5. Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.6. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl.8.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn takové zboží nepřijmout a v případě jeho přijetí vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) písm. j) Občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zák. č. 634/1992, na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující jako spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.


10.  Závěrečná ustanovení

10.1.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

10.1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Orlí 27, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty:, telefon 724 955 107.

10.1.3.   V Brně dne 1.1.2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
„Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Dominika Dubská – Moravia Outdoor, IČO 07704941, se sídlem Orlí 27, 602 00 Brno (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s vaší objednávkou v našem e-shopu a zadáním dotazu v kontaktním formuláři. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, název a adresu společnosti.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce). Naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

měření návštěvnosti našich stránek
zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)
Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracování ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek a zájmem třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení přestupkové činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Pokud bychom ke zpracování potřebovali Váš souhlas, budete o takový souhlas požádáni.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK DLOUHO A JAKÉ JSOU JEJICH ZDROJE?

Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod. V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik. Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme. Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento souhlas poskytujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: správce@triop.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Dominika Dubská - Moravia Outdoor může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností Dominika Dubská - Moravia Outdoor, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,
na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy
JSTE POVINNI NÁM ÚDAJE POSKYTNOUT?

Vaše osobní údaje poskytujete Dominika Dubská - Moravia Outdoor dobrovolně. Pokud by existovala zákonná povinnost nám v některých případech údaje poskytnout, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

SOUHLAS

Pokud by byl právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

PRÁVO NA NÁMITKU

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho oprávněného zájmu. To znamená, že samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude Dominika Dubská - Moravia Outdoor. Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na případy, kdy zpracováváme údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu . V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by společnost Dominika Dubská - Moravia Outdoor neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech bude probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Dominika Dubská - Moravia Outdoor takové údaje i nadále zpracovávala.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: . Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována

CO JSOU COOKIES?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookies nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

 
0
 
© Moravia Outdoor